Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané prevádzkovatelom:


Obchodné meno: CPL Jobs, s.r.o.
Sídlo: Vysoká 14, 811 06 Bratislava
IČO: 35 881 895

Účel spracúvania osobných údajov:


Osobné údaje sú spracúvané v súlade s úcelom podla konkrétneho informacného systému osobných údajov spolocnosti. Osobné údaje uchádzacov o zamestnanie sú spracúvané v Informacnom systéme: IS Uchádzaci o zamestnanie. Úcelom tohto informacného systému je spracúvanie osobných údajov uchádzacov o zamestnanie u klientov prevádzkovatela.


Rozsah spracúvaných osobných údajov:


Prevádzkovatel spracúva všetky osobné údaje, ktoré sú mu poskytnuté uchádzacom o zamestnanie na úcel výberu vhodnej pracovnej pozície pre konkrétneho uchádzaca. Môže íst o osobné údaje poskytnuté písomne, alebo ústne na osobnom pohovore tak v manuálnej ako aj automatizovanej podobe. Ide napríklad o nasledovné údaje uchádzaca: titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa, národnost, štátna príslušnosť, rodinný stav, pripomienky k zaslanému CV, referencie, dosiahnuté vzdelanie, pracovné zaradenie, telefonický kontakt, e-mail, pohlavie, kvalifikácia, jazykové znalosti, dlžka predošlých pracovných pomerov, znalosti práce s PC, pocet najazdených KM, údaje o fyzickej identite z poskytnutej fotografie a všetky dalšie osobné údaje konkrétneho uchádzaca, ktoré prevádzkovatelovi poskytol.


Doplnujúce informácie na zarucenie práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb:


Právnym základom spracúvania osobných údajov uchádzacov o zamestnanie je súhlas dotknutej osoby udelený pri poskytovaní osobných údajov prevádzkovatelovi. Uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykolvek prevádzkovatelovi písomne odvolat.


Dotknutá osoba má nárok, aby oprávnená osoba prevádzkovatela, ktorá spracúva osobné údaje konkrétnej dotknutej osoby preukázala tejto dotknutej osobe svoju totožnost. Dotknuté osoby poskytujú svoje osobné údaje do informacného systému prevádzkovatela dobrovolne a v ich vlastnom záujme za úcelom nájdenia si co najvhodnejšej pracovnej pozície, povinnost poskytnút osobné údaje prevádzkovatelovi neukladá žiadny všeobecne záväzný právny predpis. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byt poskytované a sprístupnované tretím stranám, najmä v rámci komunikácie s klientom prevádzkovatela o konkrétnom uchádzacovi o zamestnanie. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú zverejńované bez jej súhlasu.


Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovatela vyžadovat: potvrdenie, ci sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; informácie o spracúvaní osobných údajov v informacnom systéme; presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých úcel spracúvania sa skoncil; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím casu jeho platnosti.


Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatnuje svoje právo, žiadost sa považuje za podanú podla platnej právnej úpravy. Žiadost podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba dorucí písomne najneskôr do troch dní odo dna jej odoslania.

Powered by Mono Software MonoX CMS for ASP.NET.